Archiv kázání z Reformované kongregace Nejsvětější Trojice.

Jak nám říká apoštol Pavel, jestli máme náležitě připravovat příchod Páně – a jestli se na něj máme náležitě připravovat my sami – potřebujeme se ujistit, že tím, komu se snažíme líbit, je Pán Ježíš Kristus, a ne lidé okolo nás, jinak nevyhnutelně budeme ubírat z biblického učení a překrucovat ho. A příkladem takové věrné, dospělé poslušnosti, je Pánův Předchůdce, Elijáš, Jan Křtitel…

Apoštol Pavel nám opakovaně říká, že starozákonní Písma byla napsána pro křesťany. Zároveň nás učí, že jestliže si tato Písma přivlastníme, bude nám to k povzbuzení budeme proměňováni v lid jednoty, naděje, trpělivosti a vytrvalosti, který bude pevně stát i tváří v tvář děsivým Božím soudům. Uvidíme je totiž v náležitém světle; ve světle toho, že přichází Pán…

Advent je připomínkou toho, že náš Král Ježíš Kristus přišel, přichází a znovu přijde; je výzvou napravit své životy podle této pravdy, výzvou odložit skutky tmy a obléct skutky světla a spravedlnosti. Je pobídkou vyčistit naše srdce a domovy od hříchu a proměnit je v domy modliteb…

Ústřední realitou Písma je fakt, že Bůh kraluje skrze Pána Ježíše Krista; že v nebesích na trůnu sedí člověk z rodu krále Davida. Rozměr Božího kralování se odráží ve struktuře biblického zjevení, v Božím smluvním jednání se světem, ve struktuře a obsahu uctívání, v podstatě zbožnosti… A ve všech těchto ohledech se jedná o velmi „politickou“, a ne „náboženskou“ pravdu…

Hřích je podle Písma věcí nedospělosti: Hřích pramení z nedospělosti a vede k nedospělosti. Téměř všechna Satanova pokušení nabízejí zkratku k jednomu z Božích zaslíbených cílů. ‚Proměň kameny v chléb neslíbil snad Bůh, že tě nakrmí? Pokloň se mi neslíbil snad Bůh, že ti dá království světa? V každém případě nám Satan nabízí laciné řešení bez obtíží čekání na Boha a Jeho čas. Bůh nám dává krátkodobé obtíže a dlouhodobé uspokojení. Satan nám nabízí okamžité uspokojení s dlouhodobým zatracením…

Mnohé křesťany souží jejich svědomí a znovu a znovu pochybují, jestli někdo, kdo je tak hříšný jako oni, může vůbec být křesťan. Kde můžeme a máme najít jistotu tváří v tvář takovým pochybnostem? Odpovědí je, že v Boží milosti – a ve skutcích, které tato Boží milost koná v našich životech. Apoštol Jan nás v 1. Janově 3 vybízí, ať se podíváme na své skutky, na to, jak milujeme bratry, a ať podle toho upokojíme své srdce, že jsme skutečnými křesťany. A apoštol Pavel nám říká to samé, přičemž nás ujišťuje, že ti, kdo směřují do zatracení, se snadno poznají, jelikož skutky těla jsou zřejmé…

Žalm 133 patří k nejkratším kapitolám Písma. Vykresluje pro nás pomazání velekněze, chválí požehnání toho, když bratři přebývají v jednotě, a říká nám, že právě tam je k nalezení věčný život. Proč ale tento Davidův hovoří o Áronovi, který žil o mnoho staletí dříve? A co to znamená pro nás dnes?…

Biblické evangelium je dobrou zprávou o slávě Pána Ježíše Krista, o tom, že Bůh zjevuje svou nádheru a velkolepost v Pánu Ježíši Kristu. Nadějí, k níž se křesťané upínají, je, že budou na věčnosti hledět na Pána Ježíše Krista v Jeho slávě. Písmo nám zároveň říká, že ústřední pointou všeho, každé jedné věci, je sláva Pána Ježíše Krista. Co to ale znamená v každodenním životě nepříjemných zákazníků, špinavého nádobí a dětí, které potřebují přebalit?…

V našem každodenním křesťanském životě se potřebujeme ujistit, že si nenasloucháme, ale že si kážeme. Potřebujeme si „vybudovat odstup“ od sebe samých a připomínat si pravdy, které nám Bůh zjevil ve svém Slově. A když to budeme dělat, nevyhnutelně nás to povede k chvále…

Žalm 128 nám popisuje, jak dobrý Bůh je ke zbožným rodinám, a zároveň vysvětluje, jak si tato Boží požehnání přivlastnit. Především nám však vykresluje Pána Ježíše Krista, jenž je dokonalým Spravedlivým mužem, okolo jehož eucharistického stolu jsou svaté děti, z nichž roste Boží svatý chrám…