Jestli jste na stránce poprvé, asi byste ocenili pár slov o nás. Nuže…

Jak se dá odtušit z názvu, jsme skupinou křesťanů, která se hlásí k reformované teologii, jak ji vyjadřují historické reformované konfese. Jako Reformovaná kongregace Nejsvětější Trojice jsme se začali scházet v roce 2021 a doufáme a věříme, že nám Bůh dá mnoho věrných a plodných dekád (či spíše staletí).

I proto jsme se v roce 2022 přidružili ke Společenství reformovaných evangelikálních církví (Communion of Reformed Evangelical Churches; CREC; https://crechurches.org/) jako misijní sbor Evangelikální reformované církve ve Vratislavi (http://wroclaw.reformacja.pl).

Služebníkem Slova a svátostí ve sboru je Jan Prorok (reformovani-kv@email.cz, 730 876 540); staršovstvo spolu s ním tvoří Marek Kmiec a Sebastian Smolarz (https://wroclaw.reformacja.pl/o-nas/pastorzy/pastorzy).

Hlásíme se k historickým křesťanským krédům (Apoštolské, Nikajské, Chalcedonské, Atanášovo) a k reformovanému křesťanství mužů jako Martin Bucer, John Nevin nebo Abraham Kuyper. Jsme přesvědčeni, že reformovaná tradice je zatím nejbibličtějším a nejbohatějším vyjádřením křesťanství, ale samozřejmě jsme si vědomi, že Bůh má svůj lid napříč tradicemi, a především věříme a vyznáváme, že jediným bezchybným standardem víry a života je Písmo, které je nezpochybnitelnou autoritou a konečným arbitrem ve všech otázkách, a proto se veškeré druhotné spory, vyznání, názory a přesvědčení musí podřizovat Božímu Slovu.

Nebo, jak to řekl klasik na jiném místě:

– Máme velké evangelium. Usmíření Boha a člověka, usmíření všeho na nebesích a na zemi, příchod Božího Království – to znamená mnohem více než „jen“ osobní spásu. Kristus je Pánem všeho stvoření a Králem všech národů a volá nás k poslušnosti; volá celé lidstvo, ať se vzdá své vzpoury, složí zbraně a potichu se zařadí.

– Věříme, že Velké poslání Církve se naplní. Kristus nás na základě toho, že Mu patří veškerá autorita na nebi i na zemi a že je s námi až do skonání věku, poslal zučedničit národy, ne jen zachránit pár duší tu a tam. Kristus je Spasitelem světa, je Beránkem Božím, který snímá hříchy světa, nepřišel svět odsoudit, ale spasit. A v tomto svém poslání neselže.

– Chápeme, že Kristus je Král. A to znamená, že křesťanství není osobním náboženským koníčkem, ale veřejným vyznáním a vyhlašováním, že všechny národy a instituce a rodiny a každý jeden člověk musí radostně uznávat a velebit autoritu Ježíše Krista.

– Víme, že neutralita je mýtus. Bible je absolutně autoritativní ve všem, o čem hovoří. A hovoří absolutně o všem. Neexistuje jediná oblast, jediná píď stvoření, která by nenáležela Kristu a kde by Kristus nepožadoval poslušnost vůči svým standardům.

– Zdůrazňujeme důležitost uctívání a svátostí. Náš Bůh je smluvní Bůh. Proto každý týden v uctívání obnovujeme svou smlouvu s Ním. Proto je vrcholem našeho uctívání to, že zasedáme ke Kristovu stolu a máme podíl na Kristově těle a krvi. Písmo nám znovu a znovu ukazuje, že společné uctívání Církve je propojením nebes a země, že je nástrojem proměny Božího lidu, že je jedinečným způsobem, jak oslavovat našeho Boha. Uctívání je o Bohu, ne o nás, a proto s radostí a vděčností přijímáme Slovo a čteme a zpíváme žalmy a biblické písně a historická vyznání.

– S úsměvem vyhlížíme budoucnost. Desatero napsané Božím vlastním prstem nám říká, že náš Bůh navštěvuje hříchy do třetí a čtvrté generace ničemů, ale žehná tisícům generací svých věrných. Proto se v každém svém rozhodnutí snažíme zohledňovat důsledky, které naše životy budou mít na děti našich dětí. Naše děti jsou šípy, které nám Bůh dává pro naplňování Velkého poslání, a proto je třeba, aby o Boží Království a jeho spravedlnost usilovaly rodiny společně. Jen máloco je tak jedinečným požehnáním jako moci vidět Boží spásnou a posvěcující věrnost napříč generacemi. A proto: Všichni ruce k dílu! Budoucnost patří nám.

– Milujeme Církev. Milujeme Církev, protože Kristus za ni zemřel a protože není možné oddělit Ženicha a Nevěstu. Milujeme Církev a chceme ji vidět ve slávě a věrnosti vůči jejímu Pánu. Chceme vidět její radostné pokání a ještě radostnější poslušnost vůči našemu Pánu a Spasiteli.

– Jsme komunita. Žijeme a vždycky chceme žít jako komunita, která zapojuje děti do uctívání a kde se muži scházejí a řeší spolu podnikání a manželství a otcovství a kde si ženy navzájem pomáhají a vyučují spolu děti a kde se hoduje a pije víno a směje a zpívá a raduje z dobroty stvoření, které „nám Bůh štědře poskytuje k požitku“.

Rádi Vás uvidíme. A neříkejte, že jsme Vás nevarovali.

„Neboť Bůh, který řekl: ‚Z temnoty ať zazáří světlo,‘ zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznáním Boží slávy v osobě Ježíše Krista. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha, a ne z nás“ (2. Kor 4:6-7).

 

Přijďte s námi uctívat