Archiv kázání z Reformované kongregace Nejsvětější Trojice.

Boží charakter a jeho odrazy

Lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu, a proto neustále a nevyhnutelně svědčí o Bohu. Nemohou nesvědčit – mohou jen svědčit pravdivě nebo nepravdivě. A tím, co nás učí svědčit o Bohu pravdivě, je Boží zákon, který nám vysvětluje Boží charakter: vysvětluje nám, co je duchovní, věčné, neměnné, moudré, svaté, spravedlivé, dobré, dokonalé, milující atd. atd. I proto je poslušnost vůči Božímu neměnnému zákonu ústředním zaslíbením Nové smlouvy…

Blahoslavená Panna

Panna Marie má být – podle Písem! – blahoslavena všemi pokoleními. Proto většina dnešních protestantů potřebuje mnohem větší mínění a mnohem větší úctu vůči Pánově matce. Panna Marie je nová Eva; je Matka zázračného Syna; je nová Jáel; je schrána Nové smlouvy – a proto nás může a má naučit skutečně mnoho o Církvi, která je Matkou nás všech a která pracuje ku porodu…

Důležitost Božího Slova

Poznání Božího Slova není pro křesťany něčím volitelným. Bez biblického poznání nemůžeme nést ovoce, nemůžeme žít správně uspořádané životy, nemůžeme žít v čistotě a bezúhonnosti; bez poznání Slova nemůžeme mít ani správná chtění, ale jsme hřešícími hlupáky. Bůh nám dokonce říká, že svůj lid soudí za nedostatek poznání Jeho zjevení. A proto jako církev zoufale potřebujeme činit pokání…

Ústřednost Božího Zákona

Mnozí dnešní křesťané – a dokonce mnohé teologické systémy – dnes odmítají závaznost Božího zákona. Podle Písma je však Boží zákon něčím naprosto ústředním a klíčovým; něčím, co pro nás vystihuje Boží charakter, co nám definuje právo, spravedlnost a lásku. Pán a Jeho apoštolové se nepřestávají dovolávat Božího zákona a poslušnosti vůči němu. A proto je třeba, abychom to dělali i my…

Důležitost jazyka

Vyučování na téma důležitosti lidského jazyka…