Smluvní stůl pro smluvní děti

Dnes žijeme ve zvláštní době, kdy mnozí křesťané považují vysluhování večeře Páně dětem za něco naprosto nemyslitelného. Faktem však je, že z hlediska církevní a biblické historie jsou výjimkou ti, kdo by chtěli dětem Eucharistii upírat. Smluvním dětem vždycky patřila smluvní jídla smlouvy. Proto si pojďme předložit stručnou obhajobu smluvního stání dětí a jejich práva na večeři Páně, a zároveň i zodpovědět hlavní námitky proti jejich přijímání těla a krve Páně.

Pokračovat ve čtení Smluvní stůl pro smluvní děti

Mana je pro děti

Při příležitosti křtu maličkého svatého, který se do našeho společenství narodil, jsme si stručně připomněli, proč je biblickou povinností církve křtít smluvní děti (neboli děti alespoň jednoho věřícího rodiče) a přinášet je k Pánovu stolu. Apoštol Pavel nám totiž říká, že celý Boží lid – včetně dětí – byl při Exodu pokřtěn a že zdrojem jeho života v pustině byla Eucharistie, a zároveň dodává, že křesťané v novozákonní době jsou v totožné situaci...

Pokračovat ve čtení Mana je pro děti

Chrám v zahradě

Když pro nás apoštol Jan zaznamenává vzkříšení Pána Ježíše Krista, chce, abychom v něm viděli znovustvoření světa, nový Chrám, velekněze, který dokonal své dílo, Adama, který miluje svou Evu, Trojjediného Boha, který přijde utěšit svůj lid, Církev, která vyvyšuje Pána, a mnoho dalších nádherných motivů a pravd. Jen potřebujeme mít oči k vidění...

Pokračovat ve čtení Chrám v zahradě

Král přijíždí…

Květná neděle nám připomíná vjezd Pána Ježíše Krista do Jeruzaléma. A když máme oči k vidění, Pán je při tomto příjezdu ohlášen jako Hospodin přicházející zkontrolovat svůj dům a vyhladit bezpráví, jako nový Jehú, jako davidovský král, jako Mesiáš táhnoucí do války, který bude zavržen a obhájen Bohem a přinese Božímu lidu nové oběti a nové svátky...

Pokračovat ve čtení Král přijíždí…

Svátek inkarnace

Neutralita je mýtus. Vždycky tu bude někdo, kdo bude udávat náš náhled na kalendář a na čas. Otázkou je, jestli to bude sekularismus, a nebo Pán Ježíš Kristus a historie Božího lidu. I proto je náležité připomínat si a slavit, že Bůh se stal člověkem, a to devět měsíců před Vánoci…

Pokračovat ve čtení Svátek inkarnace

Varování před falešnými zázraky

Písmo nás znovu a znovu varuje před falešnými a satanskými divy, znameními a zázraky. A také nám říká, proč Bůh dopouští, aby ve světě bylo mnoho falešných proroků, lživých andělských zjevení a scestných učení – proto, aby Jeho lid dokázal, že se pěvně drží Božího psaného Slova.

Pokračovat ve čtení Varování před falešnými zázraky

Pokrývky hlavy kvůli andělům

Ženy si při modlitbách mají zakrývat hlavu. Přesvědčení zastávané napříč všemi tradicemi církve až do velmi nedávné doby. Co tedy učí Písmo? Stačí, když jsou muž jasně rozlišeni od žen, či když ženy nosí snubní prstýnky? Je celá otázka výhradně kulturní, nebo vyjadřuje trvale závazné Boží přikázání?

Pokračovat ve čtení Pokrývky hlavy kvůli andělům

Začarovaný svět

Svět, který Bůh stvořil a který promlouvá, není světem „realistického románu“ – je světem draků, obrů, čarodějů, válčících andělů a vína proměněného v krev. I proto jsou mnohé debaty například ohledně evoluce, kreacionismu nebo třeba Noemovy archy scestné. Jestli máme pravdivě hovořit o tom, co se v tomto světě stalo a děje a stane, nejprve si musíme uvědomit, v jakém světě žijeme.

Pokračovat ve čtení Začarovaný svět

Nejsvětější Trojice ve Starém zákoně

Boží trojjedinost je nejen ústředním novozákonním učením; je něčím, bez čeho není možné pochopit starozákonní Písma. Je třeba si uvědomit, že apoštolové vyučovali Boží trojjedinost – a jejich zdrojem a důkazem toho učení byl Starý zákon. Když jsme pozorní, zjišťujeme, že s Nejsvětější Trojicí se setkáváme už od první kapitoly Písma…

Pokračovat ve čtení Nejsvětější Trojice ve Starém zákoně

Pravdy ohledně našich dětí

Písmo nám předkládá mnoho Božích zaslíbení ohledně dětí věřících. Děti jsou požehnání – ale jsou to požehnání, která mohou být velmi křehká, a mnozí z nás se v životě setkají se smrtí dítěte. A právě tehdy jsou Boží zaslíbení a pravdy Jeho lásky a svrchovanosti důležitější než kdy dříve.

Pokračovat ve čtení Pravdy ohledně našich dětí