Dar křtu

„Křest vás nyní zachraňuje“ (1. Pt 3:21). „Vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli“ (Ga 3:27). „Každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého, neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem“ (Sk 2:38-29). …a to jsou jen některé pravdy, které nám Písmo o křtu říká. Zastavme se, vypněme si svého vnitřního apologetu, co všechno „křest přece rozhodně nedělá,“ a poslechněme si, co podle Písma křest dělá a komu a na jakém základě má být vysluhován.

Pokračovat ve čtení Dar křtu

Plodnost tváří v tvář smluvní smrti

Jednou za základních pravd Písma je, že Bůh žehná poslušnosti a odměňuje poslušnost, ale trestá a proklíná neposlušnost. Druhou ze základních pravd Písma je, že děti jsou Božím požehnáním a že Boží smluvní milosrdenství překlenuje generace. Jako Boží lid máme být lidem, který všude a ve všem usiluje být plodný – a proto je vymírání církve, které už pokračuje po generace, svědectvím naší obrovské nevěrnosti. Náš Bůh je ale větší než naše hříchy a je ochoten žehnat těm, kdo se od svých hříchů odvrací…

Pokračovat ve čtení Plodnost tváří v tvář smluvní smrti

Boží daňový systém svobody

Desátky. A možná finance obecně. Téma, kterým se mnozí vlci snaží zmanipulovat důvěřivé, a tak na něj celá řada jiných učitelů pro jistotu nesáhne ani třímetrovou tyčí. To jsou ale dvě strany té samé mince – mince odvracení od Božího objektivně daného zjevení. Písmo nám jasně předkládá Boží standardy, požadavky a kategorie dávání – desátek na službu, radovací desátek, desátek na potřebné, milosrdenství – které, tak jako zbytek Božího zákona, osvobozují křesťany, aby mohli žít s čistým svědomím před Bohem i bližním a o to radostněji se pak případně oddávat milosrdenství a sebeobětujícímu dávání.

Pokračovat ve čtení Boží daňový systém svobody

Vedoucí církve III

Pokračujeme ve vyučování na téma vedoucích v církvi. Už jsme se dívali na starozákonní kontext církevních vedoucích, na novozákonní popis jejich díla, a tak se nyní zaměříme na popis jejich charakteru a vlastností – podíváme se, co nám Písmo říká o tom, jak mají vypadat Kristovi podpastýři.

Pokračovat ve čtení Vedoucí církve III

Reformační Solas

V tomto učení se zaměříme na pět ústředních doktrín, které postupem času začaly být používány ke shrnutí reformačních snah: Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Aneb že Bible je jedinou neomylnou autoritou, která nás učí o spáse jedině Boží milostí, jedině skrze poslušnou víru, jedině v Kristu a pouze a jedině k Boží slávě. Kéž je pro nás povzbuzením nespokojit se jen s těmito hesly, ale usilovat o poznání a žití plné šířky toho, co Písmo vyučuje.

Pokračovat ve čtení Reformační Solas

Vedoucí církve II

Abychom mohli náležitě pochopit požadavky, které Písmo stanoví pro vedoucí církve, bude nápomocné podívat se, jak nám Písmo předkládá jejich práci, která si tyto vlastnosti a charakteristiky žádá. Vedoucí mají vyučovat, činit z církve přijatelnou oběť před Bohem, jít příkladem, konfrontovat, dohlížet a – samozřejmě – vést v uctívání…

Pokračovat ve čtení Vedoucí církve II

Vedoucí církve I

V tomto vyučování začínáme systematičtější výklad toho, co Písmo učí o vedoucích Božího lidu. A abychom mohli náležitě pochopit, co nás učí novozákonní Písma, musíme se nejprve zaměřit na úlohu vedoucích ve Starém zákoně, jelikož úřad „starších“ navazuje na mnoho z toho, co Bůh ustanovil ve společenském řádu mojžíšovského Izraele…

Pokračovat ve čtení Vedoucí církve I

Důležitost Božího Slova

Poznání Božího Slova není pro křesťany něčím volitelným. Bez biblického poznání nemůžeme nést ovoce, nemůžeme žít správně uspořádané životy, nemůžeme žít v čistotě a bezúhonnosti; bez poznání Slova nemůžeme mít ani správná chtění, ale jsme hřešícími hlupáky. Bůh nám dokonce říká, že svůj lid soudí za nedostatek poznání Jeho zjevení. A proto jako církev zoufale potřebujeme činit pokání…

Pokračovat ve čtení Důležitost Božího Slova

Ústřednost Božího Zákona

Mnozí dnešní křesťané – a dokonce mnohé teologické systémy – dnes odmítají závaznost Božího zákona. Podle Písma je však Boží zákon něčím naprosto ústředním a klíčovým; něčím, co pro nás vystihuje Boží charakter, co nám definuje právo, spravedlnost a lásku. Pán a Jeho apoštolové se nepřestávají dovolávat Božího zákona a poslušnosti vůči němu. A proto je třeba, abychom to dělali i my...

Pokračovat ve čtení Ústřednost Božího Zákona