Mnohé křesťany souží jejich svědomí a znovu a znovu pochybují, jestli někdo, kdo je tak hříšný jako oni, může vůbec být křesťan. Kde můžeme a máme najít jistotu tváří v tvář takovým pochybnostem?

Odpovědí je, že v Boží milosti – a ve skutcích, které tato Boží milost koná v našich životech.

Apoštol Jan nás v 1. Janově 3 vybízí, ať se podíváme na své skutky, na to, jak milujeme bratry, a ať podle toho upokojíme své srdce, že jsme skutečnými křesťany.

A apoštol Pavel nám říká to samé, přičemž nás ujišťuje, že ti, kdo směřují do zatracení, se snadno poznají, jelikož skutky těla jsou zřejmé…

Kázáno v Karlových Varech 12. 11. 2023.

 

Úvod

– „Jsem dost dobrý?“

– Obecná odpověď: NE a ANO

Ne, nejsi dobrý dobrý

– primárně o křesťanství, ale manželství je obraz Krista a Církve (Ef 5:25-31) a i rodiny (Ef 5:1)

– Ef 1:4-6 – Bůh si nás vybral ne proto, že jsme byli svatí a hodní lásky, ale abychom byli svatí a aby zjevil svou milost v lásce k nám; ne proto, že jsme byli milovatelní, ale abychom byli

– Ef 2:1-7 – v. 1-3 – spravedlivě jsme byli mrtví; sloužili jsme Satanu, hříchu a zasloužili si hněv svým samotným bytím; v. 4-7 – ale Bůh na nás zjevuje bohatství svého milosrdenství (své nezasloužené přízně)

– Ef 5:25-31 – v. 25 – vzorem je Kristova nezasloužená (opak zasluhující) láska; v. 25-27 – láska je to, co činí milovatelnými; v. 28-30 – my všichni jsme Jeho údy a jsme údy jeden druhého, srov. 1. Kor 12:26-27; láska k církvi je láska k sobě a má být Kristovská a činit tak milovatelnými

ANO, jsi dost dobrý

– 1. J 3:18-20 – naše svědomí jsou padlá, a tak (do nějaké míry) obhajují a odsuzují, kdy by neměla

– jde o celkový obrázek, a tak jdeme po povrchu; a nic to nemění na tom, že máme být na straně 2. Pt 1:3-7 (ale s čistým svědomím, jak si stojíme)

– Ř 1:18-32 – v. 23-25 – doslovná služba modlám (ne „No, možná mám špatné priority“, ale klanění se sochám);

– v. 26-27 – praktikování zvrácené sexuality (což se člověku nestane náhodou)

– 1. Kor 5:9-11 – hříchy, které jsou ZJEVNÉ lidem ve sboru

– „přece není možné, aby to byly tak vážné věci“ – srov. 1. Kor 5:1-2

– 1. Kor 6:9–10 – „rozkošníci“ = změkčilci, zšenštilci (a tedy i mužatky); opět zjevné věci, kterých se člověk nedopouští náhodou

– Ga 5:19–21 – v. 19 – zatracené hříšnictví je ZJEVNÉ

– 1. Tim 1:8-11 – bezbožnost a otevřené zločiny

– Jk 4:1-4 – rozkol v církvi kvůli tělesnosti a touze se hříšností připodobňovat světu

– Zj 21:6-8

– Zj 22:13 – ti, kdo si opakovaně perou roucha (a přicházejí pro odpuštění) vs. kdo MILUJE a činí lež (nestane se náhodou, ale je cílené)

Závěr

– Iz 40:10-11

– Ez 34:11-16