Biblické evangelium je dobrou zprávou o slávě Pána Ježíše Krista, o tom, že Bůh zjevuje svou nádheru a velkolepost v Pánu Ježíši Kristu. Nadějí, k níž se křesťané upínají, je, že budou na věčnosti hledět na Pána Ježíše Krista v Jeho slávě. Písmo nám zároveň říká, že ústřední pointou všeho, každé jedné věci, je sláva Pána Ježíše Krista. Co to ale znamená v každodenním životě nepříjemných zákazníků, špinavého nádobí a dětí, které potřebují přebalit?

Kázáno v Karlových Varech 29. 10. 2023.

1. J 3:1-3
– v. 1 – máme žasnout nad Boží láskou k nám, a nedivit se, že pro svět jsme nepochopitelní, jiní a třeba i nepřijatelní (pokud to není kvůli hříchu)

– v. 2-3 – už nyní máme velké požehnání, ale čeká nás něco mnohem většího; ti, kteří mají důvod pro naději, podle ní žijí a bojují proti svému hříchu;

– v. 2 – naší nadějí je proměna do Kristovy vzkříšené, oslavené podoby, PROTOŽE Ho uvidíme; naší nadějí je proměna do slávy skrze hledění na Krista

 

2. Kor 3:12-4:6
– v. 12-16 – když věříme v Pána Ježíše, je nám sňat závoj ze srdce; a tak v předčítání Mojžíše vidíme Pánovu slávu

– v. 16-18 – Duch nám umožňuje vidět Pánovu slávu a být postupně více a více proměňováni, abychom byli podobní slávě; spatřovat Boží slávu = spatřovat Krista (Žd 1:3; Iz 59:20-60:1, srov. Ef 5:14); skrze dílo Ducha začínáme vidět Krista v Písmech, a to všude

– oproti tomu 4:3-6: hynoucí nevidí Ježíše jako slaveného a jako smysl Písem; nevidí v Něm Boha a Boží slávu a Boží nádheru, ale my ano; tam, kde je spásná víra, je spásné radování se z Boží nádhery v Kristu, který je v každé větě Písem

– křesťanský život není stagnace, ale život proměny do slávy skrze hledění na Krista; v 2. Kor 3:15-16 i 4:6 hledění srdcem, ne očima;

Vidět Krista tam, kde je hlásán Slovem a svátostmi
– J 5:39 – tam, kde je odkryt závoj, budeme vidět a učit se vidět Krista jako smysl všech Písem; ne jen jako „časem se z nich narodil“, ale jako Ábel, Enoch atd.; budeme HLEDAT svého Milovaného

– Ga 3:27; 1. Kor 10:16-17 – víra vidí Krista ve svátostech a vidí Ho v Církvi, která je Jeho tělem, vidí Krista v církvi obecné, v církvi shromážděné, vidí Ho v bratrech a sestrách místně i po celém světě

Vidět Krista tam, kde je hlásán stvořením
– Ž 19:2-7; Ř 1:20-23 – nebesa hlásají Krista; celé stvoření zjevuje Boží slávu, tedy Krista, a tak je tam potřebuje HLEDAT a najít

– to vše hlásá Kristovu dobrotu a nádheru, ale přece je to jen chabý obraz; když v nich ale srdcem a vírou rozeznáváme Krista, jsme proměňováni od slávy ke slávě

Vidět Krista všude a jako smysl všeho
– srov. Ko 1:15-18; všechno je v Kristu a Kristus je pointou všeho; proto potřebujeme HLEDAT, jak se daná věc týká Krista, jak Ho zjevuje, jak Ho oslavuje, jak o Něm svědčí

– začít malými krůčky: Lev svědčí o Jeho moci a síle; Beránek o tichosti a ochotě trpět; Manžel o věrnosti a zaopatření…

Vidět Krista v našich bližních
– Ko 3:23-24 – jakákoliv služba je především službou Kristu; Kristus se „převléká“ za naše zaměstnavatele a klienty, a tak Ho tam potřebujeme HLEDAT a najít

– Mt 25:34-40 – Pán Ježíš Kristus se „převléká“ za naše bratry a sestry, především za ty potřebné

– Mt 18:1-5 – Pán Ježíš se „převléká“ za děti, a tak Ho tam potřebujeme HLEDAT a najít