Písma jasně vyučují realitu Boží trojjedinosti. Nicméně, trojjedinost není jen doktrínou, které je třeba věřit, je i fascinujícím tajemstvím, z nějž se má církev radovat. Ostatně, každý z nás se musí narodit shůry, z nebes, z Ducha, který nám přináší Boží vlastní život.

Kázáno v Karlových Varech 26. 5. 2024.


Poznámky ke kázání:

Úvod

– 1) Je jen jediný pravý Bůh: Dt 6:4; Iz 43:10; 44:6-8; 45:5-6; 46:9-10

– 2) V Bohu jsou tři (interagující) osoby: Mt 28:18-20; 1. Kor 12:4-6; Mt 3:16-17; Božství Syna: Ž 102:26, srov. Žd 1:10; Iz 44:6, Zj 1:8, srov. Zj 1:17; 22:12; Božství Ducha: Sk 5:3-4; 1. Kor 3:16-17; 6:19

– 3) Tyto osoby jsou si rovny božstvím: Mt 28:18-20; 1. Kor 12:4-6; 2. Kor 13:13; Ef 4:4-6

– Ne „důkaz“, ale předpoklad: 1. Te 1:3-5; 2. Te 2:13; 1. Pt 1:1-2

 

1. svědek: Epištola: Zj 4

– v. 1-2 – „ten první hlas“ a „co se má stát potom“ a „v Duchu“, srov. Zj 1:10-19; Pán Ježíš Kristus vysvětluje Janovi „potom“; Jan v den Páně v Duchu v nebi – jako my všichni; srov. Žd 12:22+; zároveň nanebevstoupení, atd.

– Zj 4 chvála Otce jako Stvořitele; Zj 5 chvála Syna jako Spasitele; ale zároveň 2. Kor 12:1-4; obrazy realit, které nás dalece přesahují a jsou nevyslovitelné

– trůn – archa smlouvy; sedm pochodní – sedmiramenný svícen; andělé; 24 starších – 24 kněžských oddílů vedených staršími; skelné moře – moře k obmývání; liturgická, hudební chvála; zlaté misky, kadidlo, Beránek… i dále napříč Zj: oltář (Zj 11:1), archa smlouvy (11:19), atd.; Stánek, Chrám a uctívání církve jako obraz nebes

– v. 2-3 – srov. 1. Tim 6:16; Ez 1:26-28

– v. 4 – starší: 1) kněží (24 kněžských oddílů z 1. Le 24, obětují kadidlo); 2) králové (koruny); 3) starší /a andělé (vedoucí církví); 4) plnost Božího lidu napříč historií, především ve svých vedoucích (srov. Zj 21:12-14)

– v. 5-6 – „blesky, hlasy, hromy“ – zjevení Hospodinovy slávy, srov. Ex 19:16 (Ez 1:4, 13); příchod nebes na zemi

– „sedm ohnivých pochodní“ – sedmička jako plnost; Duch Svatý, srov. Zj 1:4-6, kde Otec, Duch a Syn; odkaz do Za 4:1-6, kde Duch nechává hořet sedm lamp, a Iz 11:2, kde na Mesiáši „7 Duchů“

– „skelné moře“ – srov. Ex 24:8-11; Ez 1:22, 26-28; Zj 15:2-4; Bůh usazený nad nebesy; Boží lid vystupující k uctívání a jídlu smlouvy a společenství k Bohu do nebes, do shromáždění vykoupených svatých

– v. 6b-8 – „čtyři živé bytosti“; andělé podobní cherubům v Ez (1:10; 10:1); zároveň šest křídel, takže serafové Iz 6:1-3; strážci a nositelé trůnu Boha, který trůní na cherubech

– „ Svatý, svatý, svatý“ – srov. Iz 6:3; odkaz na Boží nejvyšší svatost a na Trojjedinost

– v. 9-11 – uznání Boží autority; naše vítězství (spása) a kněžství a kralování a sláva jsou dar; a jejich pointou je oslavovat Boha; Bůh zjevuje svou slávu skrze naše oslavení

 

2. svědek: Evangelium: J 3:1-15

– v. 1-2 – „Nikodém“ – „Vítězství lidu“, člen rady, „přední muž“ – a i on chodí ve tmě a potřebuje další, nové narození

– v. 2 – „víme“ – Nikodém přichází jako její zástupce; srov. v. 11 – „nepřijímáte“; Nikodémem jménem velerady uznává Ježíše, ale přece odmítnutí; Ježíšovy konflikty se Židy do světla vědomého odporování pravdě; srov. J 8:44; 9:41; 11:47-53; 12:10-11

– v. 3 – „odpověděl“; srov. J 2:25; Ježíšova reakce jako odpověď na nevyřčenou otázku Ježíšova mesiášství a Božího kralování

– „znovu“ – Janova hříčka, Nikodém chápe „znovu“, ale v Janovi „shora“ (J 3:31; 19:11, 23); „shora“, od Boha, jako přední Janovský motiv: J 6 (chléb shůry), J 8 (Pán přišel od Boha), J 13-17 (od Boha přišel, k Bohu odchází); zároveň: přední janovský kontrast nebeského (Duch) od Boha vs. pozemské ze země (tělo)

– v. 4-5 – narození z vody a z Ducha vede do Božího Království, Království shůry, Království Zj 4-5; tímto narozením křest:

– 1) Jan spojuje spásu a vodu/křest – J 1:33; 1. J 5:7-8; 2) bezprostředně po Nikodémovi křestní služba, J 3:22; 3) křest spojen s Duchem: Sk 2:38; 1. Kor 6:11; Ti 3:4-5

– zároveň SZ proroctví: Iz 44:1-3; Ez 36:25–27; Jl 2:27-3:5; či předobrazy: kněží obmýváni vodou shůry (vyvýšené moře v Chrámu) a proto měl Nikodém vědět (v. 10)

– v. 6 – znovu janovský kontrast těla (přirozené, pozemské, hříšné, lidské) a ducha (nadpřirozené, nebeské, božské); toto rozdělené překlenuté v Ježíši, jehož tělo nám (a světu) udílí Boží život a Božího Ducha: J 6:51-57, a proto:

– v. 7-8 – je potřeba nové narození z a do božského života, které koná svrchovaný Duch (vítr = dech = duch); Bůh svrchovaně rozhodl konat skrze křest

– v. 9-10 – jasné SZ učení, když máme víru vidět Krista v Písmu, jak bychom měli, jako smysl každé řádky (J 5:39)

– v. 11 – „svědčíme“ – kdo?; dnes celý Kristus, Kristus i Církev; ale zde Ježíš a Jan Křtitel; Jan předložen jako „svědek“, který „vidí“ křestní narození z vody a z Ducha, který přichází shůry: J 1:7-8, 15, 29-34; křestní znovuzrození dosvědčuje Jan v J 1 a Ježíš v J 3; další Janovo svědectví: J 3:26-36;

– v. 12 – „nevěříte“ – odpověď veleradě; zároveň předzvěst, že postoupíme k vyšším věcem, jako je Trojjediný život (především J 13-17)

– v. 13 – „nevstoupil do nebe kromě…“ –  Pán plně na zemi i plně v nebi svým božstvím, a tak promlouvá nebeské věci

– v. 14 – „hada v pustině“ – srov. Num 21:4-9; Pán ukřižován jako had, jako nositel našeho hříchu, toho, co nás sužovalo; Pán vyvýšen na kříž, z hrobu a do nebes; srov. J 12:31-34; srov. Dan 7:13-14 (Syn člověka) vyvýšen jako Vládce

– v. 15 – a až Pán vyvýšen, my jsme s ním vyvýšeni do trojičního života Zj 4

– „Bůh se stal člověkem, aby se člověk stal bohem“ – Atanáš, Řehoř z Nyssy